គំនូរសំខាន់បំផុត
គំនូរសំខាន់បំផុត
ដ្យាក្រាមចម្រៀកបំផុត
ដ្យាក្រាមចម្រៀកបំផុត
ផ្នែកសំខាន់បំផុត
ផ្នែកសំខាន់បំផុត
គំនូរលម្អិត
គំនូរលម្អិត

កាត់មុំកាត់ផ្នែក 18°
ចំនួនព័ត៌មានលំអិត 5 កុំព្យូទ័រ PC
ទទឹងផ្នែកអប្បបរមា 0.124 ម៉ែត្រ     (124 មម)


© www.zhitov.ru