Facade ti sango
Facade ti sango
diding iti sikigan
diding iti sikigan

Iplano dagiti dimension
Iplano dagiti dimension
Dagiti dimension ti log
Dagiti dimension ti log

Kangrunaan a kuadro
Kangato ti diding 3.2 m
Bilang dagiti korona 16
Kaatiddog ​​ti troso ti sango 6.5 m
Kaatiddog ​​ti troso ti diding iti sikigan 5.5 m
Perimetro ti perimeter 24 m
Dagup ti kaatiddog ​​dagiti troso 384 m
Kuadrado 70.4 x 2 = 140.8 m2
Kapigsa 17.37 m3

Gables ti
Kinatayag 3.8 m
Bilang dagiti korona 19
Kuadrado 11.4 x 2 = 22.8 m2
Dagup ti kaatiddog ​​dagiti troso 61.75 x 2 = 123.5 m
Kapigsa 2.58 x 2 = 5.16 m3

Dagiti gables iti sikigan
Kinatayag 2.8 cm
Bilang dagiti korona 14
Kuadrado 8.4 x 2 = 16.8 m2
Dagup ti kaatiddog ​​dagiti troso 38.5 x 2 = 77 cm
Kapigsa 2.15 x 2 = 4.3 m3

Ti kaadu dagiti diding ti balay a troso 26.83 m3
Ti kalawa dagiti diding a troso 180.4 m2
Ti dagup a kaatiddog ​​dagiti troso ti kangrunaan a kuadro 584.5 cm

Partitions ti maika-1 a kadsaaran
Kinatayag 2.8 cm Nagbaliw!
Kaatiddog 8.5 cm
Bilang dagiti korona 14
Dagup ti kaatiddog ​​dagiti troso 119 cm
Kuadrado 23.8 m2
Kapigsa 5.38 m3

Partitions 2 nga kadsaaran
Kinatayag 2.6 cm Nagbaliw!
Kaatiddog 6 cm
Bilang dagiti korona 13
Dagup ti kaatiddog ​​dagiti troso 78 cm
Kuadrado 15.6 m2
Kapigsa 3.53 m3

Ti dagup a tomo dagiti partision 8.91 m3
Lugar ti panagbingay 39.4 x 2 = 78.8 m2
Ti dagup a kaatiddog ​​dagiti log ti panagbingbingay 197 cm

Kapigsa 35.74 m3
Kuadrado 135.2 m2
Kaatiddog ​​ti log 781.5 m
Bilang dagiti dowel 521 dagiti banag
Ti dagsen 19299.6 kg

Presio 303790


© www.zhitov.ru