Panangkita iti sikigan ken sango
Panangkita iti sikigan ken sango
Dimension ti atep ken sikigan a diding
Dimension ti atep ken sikigan a diding

Lugar ti greenhouse: 11.25 m2
Tomo ti greenhouse: 22.86 m3
Perimetro ti perimeter: 14 m

lugar ti atep: 17.67 m2
Lugar ti diding iti sikigan: 9.45 m2 (2 x 4.725)
Lugar ti sango: 10.16 m2 (2 x 5.08)
Napno a sarming a lugar: 37.28 m2

Kaatiddog ​​ti arko: 6027 mm (6 dagiti banag)

Dagup ti kaatiddog ​​dagiti materiales ti kuadro: 77.96 m


© www.zhitov.ru