Plano ti terasa
Plano ti terasa
Plano ti panangikabil para kadagiti troso ti aluminum
Plano ti panangikabil para kadagiti troso ti aluminum

Lugar ti terasa 60 m2
Naan-anay a linia ti tabla 39
Bilang dagiti tabla 134 dagiti banag atiddog 3 metro
Dagiti troso nga aluminio 228 metro
Terminal nga inisial 30 dagiti banag
Kangrunaan a terminal 1140 dagiti banag
Terminal ti terminal 30 dagiti banag

Base: kongkreto nga addaan iti nalpas a lebel ti suelo agingga iti 80 mm manipud iti base
goma nga cushion 100*100*5 mm 380 dagiti banag


© www.zhitov.ru