કમાન
કમાન
વાડ
વાડ

આ રોડ ના કેન્દ્રો વચ્ચે અંતર 104 એમએમ
ટ્રેનની વચ્ચે અંતર 44 એમએમ

ટ્રેનની ઓફ ઊંચાઈ

  1. 1400 એમએમ - 2 PC.
  2. 1450 એમએમ - 2 PC.
  3. 1495 એમએમ - 2 PC.
  4. 1536 એમએમ - 2 PC.
  5. 1571 એમએમ - 2 PC.
  6. 1602 એમએમ - 2 PC.
  7. 1628 એમએમ - 2 PC.
  8. 1650 એમએમ - 2 PC.
  9. 1668 એમએમ - 2 PC.
10. 1682 એમએમ - 2 PC.
11. 1692 એમએમ - 2 PC.
12. 1698 એમએમ - 2 PC.
13. 1700 એમએમ - 1 PC.


© www.zhitov.ru