मुखेल छप्पराच्या अर्दाच्या नदरेन परिमाण.
मुखेल छप्पराच्या अर्दाच्या नदरेन परिमाण.

सुरवातीचो डेटा
राफ्टर रुंदाय 150 मिमी
राफ्टाची दाटाय 50 मिमी
मुखेल छप्पर ओव्हरहांग 500 मिमी
वण्टींभोंवतणीं मुखेल छप्पराची रुंदाय 6000 मिमी
छप्पराचे सुरवेकसावन वळीक उंचाय 3000 मिमी
मुखेल छप्पराची लांबाय (स्केट करप) 6200 मिमी

मुखेल छप्पराचो आकार
मुखेल छप्पराची उंचाय 4950 मिमी
कॅनव्हासाची रुंदाय (स्केट करप) 6200 मिमी
मुखेल छप्पराचो वाठार 30.69 (61.38) चौरस मीटर आसता

राफ्टाची लांबाय 4950 मिमी
राफ्टरांची संख्या 11 (22)
राफ्टर पदार्थांचें प्रमाण 0.41 (0.82) घन मीटर आसता
बॅटन फळ्यांच्या वळींची संख्या 25 (50)
टोपलेच्या फळ्यांचें खंड 0.58 (1.16) घन मीटर आसता वा 26 (52) तुकडे करून 6 मीटर इतलें आसता
मुखेल छप्पराच्या छप्पराच्या पदार्थाचें प्रमाण 36 पत्रकां
2.5 वळी करून 7 दर एका अर्दाखातीर पत्रक रुंद आसता
छप्पर बांदपाची सामग्री (ग्लासायन, रुबेरॉयड ...) 62 चौरस मीटर आसता
रुबेरॉयड हें नांव 5 रोल करतात (दर रोलाक १५ चौखण मीटर) वा ग्लासायन आसता 4 रोल करतात (दर रोलाक २० चौखण मीटर)
आडखळून वचप 10%

साहित्याचो चड अचूक गणने खातीर, मदत वाचात!


© www.zhitov.ru