mitsele fence section
mitsele fence section

De hichte fan de pylder 1875 mm of 25 rige (rekken hâldend mei de hichte fan de plinth)
It folume fan de kolom 125 bakstiennen of 0.24 m3
De hichte fan it span 1725 mm of 23 rige (rekken hâldend mei de hichte fan de plinth)
De breedte fan it span 3510 mm
It folume fan ien span 311 bakstiennen of 0.61 m3
De hichte fan de plinth 300 mm of 4 rige

kant fan it stek
kant fan it stek A

Oantal peallen 9
It folume fan alle berjochten 1125 bakstiennen of 2.19 m3
It folume fan alle giet, oerspant 2717 bakstiennen of 5.3 m3
It bedrach fan de pet 1615 bakstiennen of 3.15 m3
It folume fan it part 5457 bakstiennen of 10.64 m3
De oplossing foar de pylders 0.43 m3
De oplossing foar giet, oerspant 1.03 m3
Oplossing foar plinth 0.61 m3
It folume fan beton foar de stifting 5.32 m3
It bedrach fan de bedding foar de stifting 2.66 m3

Lêste flecht fan in part 3000 mm
Foar gelikense oerspant nedich: 8 pealtsjes mei in span 4375 mm of 9 pealtsjes mei in span 3889 mm

kant fan it stek
kant fan it stek B

Oantal peallen 10
It folume fan alle berjochten 1250 bakstiennen of 2.44 m3
It folume fan alle giet, oerspant 3105 bakstiennen of 6.05 m3
It bedrach fan de pet 1846 bakstiennen of 3.6 m3
It folume fan it part 6201 bakstiennen of 12.09 m3
De oplossing foar de pylders 0.47 m3
De oplossing foar giet, oerspant 1.17 m3
Oplossing foar plinth 0.7 m3
It folume fan beton foar de stifting 6.08 m3
It bedrach fan de bedding foar de stifting 3.04 m3

kant fan it stek
kant fan it stek C

Oantal peallen 10
It folume fan alle berjochten 1250 bakstiennen of 2.44 m3
It folume fan alle giet, oerspant 3027 bakstiennen of 5.9 m3
It bedrach fan de pet 1800 bakstiennen of 3.51 m3
It folume fan it part 6077 bakstiennen of 11.85 m3
De oplossing foar de pylders 0.47 m3
De oplossing foar giet, oerspant 1.14 m3
Oplossing foar plinth 0.68 m3
It folume fan beton foar de stifting 5.93 m3
It bedrach fan de bedding foar de stifting 2.96 m3

Lêste flecht fan in part 3000 mm
Foar gelikense oerspant nedich: 9 pealtsjes mei in span 4333 mm of 10 pealtsjes mei in span 3900 mm

kant fan it stek
kant fan it stek D

Oantal peallen 5
It folume fan alle berjochten 625 bakstiennen of 1.22 m3
It folume fan alle giet, oerspant 1553 bakstiennen of 3.03 m3
It bedrach fan de pet 923 bakstiennen of 1.8 m3
It folume fan it part 3101 bakstiennen of 6.05 m3
De oplossing foar de pylders 0.24 m3
De oplossing foar giet, oerspant 0.59 m3
Oplossing foar plinth 0.35 m3
It folume fan beton foar de stifting 3.04 m3
It bedrach fan de bedding foar de stifting 1.52 m3

De som fan alle materialen
mitselwurk 20836 bakstiennen of 40.63 m3
De oplossing foar de pylders 11.79 m3
De oplossing foar giet, oerspant 3.93 m3
Oplossing foar plinth 2.34 m3
totale oplossing 18.06 m3
Beton foar de stifting fan alle 20.37 m3
Bedding foar de stifting fan alle 11.79 m3


© www.zhitov.ru