نمای عمومی
نمای عمومی
تیر عرضی طاق
تیر عرضی طاق
قفسه
قفسه
Struts
Struts


جزئیات ابعاد
جزئیات 1. 6000 mm - 1 رایانه های شخصی.
جزئیات 2. 3195 mm - 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 3. 994 mm - 1 رایانه های شخصی.
جزئیات 4. 681 mm - 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 5. 349 mm - 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 6. 1053 mm - 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 7. 876 mm - 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 8. 487 mm - 2 رایانه های شخصی.

مبنی
طول کل 20273 mm (20.27 متر)
حجم چوب 0.101 متر3


© www.zhitov.ru