مساحت کل دیوار 29.15 متر2
مربع ویندوز 0.96 متر2 (1 قطعه)
اندازه درب 1.52 متر2 (1 قطعه)
دیوار منطقه با مشاهده درب و پنجره 26.67 متر2
محیط 11 متر

یک رول مربع 5 متر2
طول پارچه 2.8 متر
نقاشی های کامل در یک رول 3 قطعه
باقی مانده از هر رول 1.6 متر
تعداد پارچه در 2.8 متر ~18 قطعه

باید رول تصویر زمینه مجموع 6 قطعه
باقیمانده 3.33 متر2 برابر است با 0.67 رول© www.zhitov.ru