طراحی مقطع داکت
طراحی مقطع داکت
ناحیه مجرا 0.012 متر2     (12272 mm2)

حجم هوا در هر ساعت 132.536 متر3     (132535940073 mm3)
حجم هوا در هر دقیقه 2.209 متر3     (2208932335 mm3)
حجم هوا در هر ثانیه 0.037 متر3     (36815539 mm3)


© www.zhitov.ru