طول سنگر: 6 متر
منطقه سنگر: 3.6 متر مربع
حجم درازگودال: 3.6 متر مکعب

حجم مفید: 2.88 متر مکعب
طول دامنه: 0.72 متر مکعب

هزینه ها
هزینه حفر سنگر: 1800
هزینه برداشتن خاک: 720

جمع کل: 2520


© www.zhitov.ru