ظرفیت طراحی
ظرفیت طراحی

نتایج محاسبه
حجم کل مخزن 5.76 متر3 برابر است با 5760 لیتر
مقدار مایع 3.6 متر3 برابر است با 3600 لیتر
فضای خالی 2.16 متر3 برابر است با 2160 لیتر

پایین مربع 3.6 متر2
مساحت جانبی 12.16 متر2
مساحت کل مخزن 19.36 متر2


© www.zhitov.ru