3D

طراحی درام
طراحی درام

نتایج محاسبه
حجم کل مخزن 0.2262 متر3 برابر است با 226.1947 لیتر
مقدار مایع 0.1414 متر3 برابر است با 141.3717 لیتر
فضای خالی 0.0848 متر3 برابر است با 84.823 لیتر

پایین مربع 0.2827 متر2
مساحت جانبی 1.508 متر2
مساحت کل بشکه 2.0735 متر2


© www.zhitov.ru