نمودار حل
نمودار حل

طول مسیر: 6 متر
عرض مسیر: 1 متر
قالیچه: 6 متر2
مساحت یک کاشی: 0.16 متر2
تعداد کاشی: 38 قطعه
اضافه کردن حجم: 1.2 متر3

هزینه نصاب: 2400

© www.zhitov.ru