ورق چفت و بست طرح
ورق چفت و بست طرح
رفع محیط 48 قطعه
چفت و بست در هواپیما 21 قطعه
اتصال دهنده های مهندسی بر روی یک ورق مجموع 69 قطعه
این منطقه از یک ورق تک 3 متر2
منطقه 100 متر2
تعدادی از ورق های 33.3 قطعه
مجموع اتصال دهنده 2298 قطعه


© www.zhitov.ru