طراحی پله ها در کل
طراحی پله ها در کل

مرحله
مرحله

اندازه گام
اندازه گام
ابعاد زه
ابعاد زه

توصیه های
مسابقه فرمول امکانات
عمق کافی گام
راه پله مناسب تمایل 39.8°
نردبان راحت

اطلاعات اولیه
ارتفاع پله ها 2500 mm
طول stairwells در طرح 3000 mm
عرض پله 900 mm
تعدادپله 13
ضخامت هر پله 50 mm
لبه پله 50 mm
ضخامت زه 60 mm

مقدار مواد برای زه 5390 mm
زاویه پله 39.8°

اندازه گام
ارتفاع گام 192 mm
مراحل عمق گام 281 mm
ارتفاع از risers 142 mm
منطقه در تمام سطوح 3.285 متر2


© www.zhitov.ru