توصیه های

توصیه های
انحراف از فرمول برای 13.8%
 • پیشنهاد برای افزایش تعداد مراحل بیشتر در 2
 • عمق کافی گام
  نه زاویه ایده آل نردبان 27.7°, کمتر 30°
 • ما توصیه می کنیم کاهش طول دیافراگم X در 211 mm
 • نردبان ناخوشایند

  اطلاعات اولیه
  ارتفاع پله 2500 mm
  طول stairwells در طرح 3000 mm
  عرض پاگرد 800 mm
  تعداد کل پله ها 13
  مراحل روتاری 3
  قبل از مراحل عطف 4
  ضخامت هر پله 50 mm
  لبه پله 50 mm

  اندازه گام
  ارتفاع گام 192 mm
  مراحل عمق گام 417 mm
  ارتفاع از risers 142 mm
  مراحل داخلی زاویه چرخشی 30°

  تراورس عمودی
  طول جبهه زه بالا 2484 mm
  طول زه بالا کامل 2937 mm
  طول جلو پایین استرینگر 2070 mm
  طول پایین استرینگر کامل 2523 mm
  ضخامت زه 238 mm
  از راه دور در رشته بین عاقل تحت مرحله 414 mm
  زاویه پله 27.7° از طبقه  © www.zhitov.ru