نمای جلو و جانبی
نمای جلو و جانبی
اندازه های سقف و کناره
اندازه های سقف و کناره

مساحت گلخانه: 11.25 متر2
مقدار گلخانه: 22.86 متر3
محیط: 14 متر

منطقه سقف: 17.67 متر2
سطح دیوار جانبی: 9.45 متر2 (2 x 4.725)
نمای مربع: 10.16 متر2 (2 x 5.08)
مساحت کل شیشه ای: 37.28 متر2

طول قوس: 6027 mm (6 قطعه)

طول کل مواد قاب: 77.96 متر


© www.zhitov.ru