نمای جلو و جانبی
نمای جلو و جانبی
ابعاد سقف
ابعاد سقف


مساحت گلخانه: 11.25 متر2
مقدار گلخانه: 21.38 متر3
محیط: 14 متر

مساحت کل شیشه ای: 36.36 متر2
منطقه سقف: 13.36 متر2 (2 x 6.68)
سطح دیوار جانبی: 13.5 متر2 (2 x 6.75)
نمای مربع: 9.5 متر2 (2 x 4.75)

طول قاب مواد: 122.12 متر


© www.zhitov.ru