نقشه کشی عمومی بنیاد
نقشه کشی عمومی بنیاد
میلگرد فلزی
میلگرد فلزی

مواد

جای پا از پایه: 14.25 متر2
مقدار بتن برای بنیاد: 22.8 متر3

تمام وسایل در در 4 سلسله: 442.2 متر
ردیف افقی: 132 متر
میلگرد های عمودی: 211.2 متر
شاتون: 99 متر
اتصال: 66
وزن کل آرماتور : 392.39 کیلوگرم

مساحت قالب: 86.4 متر مربع
مبنی: 2.16 متر مکعب
برابر است با 145 طول هیئت مدیره 6000 mm, عرض 100 mm

هزینه ها

تعداد مورد نیاز از کیسه های سیمان بر 50 کیلوگرم: 160 برابر است با 8000 کیلوگرم
هزینه سیمان 32000

ماسه 20000 کیلوگرم
هزینه ماسه 6000

سنگ خرد شده 28800 کیلوگرم
هزینه شن 11520

پژوهشنامه 2.16 متر مکعب
هزینه از چوب 11880

میلگرد فلزی 392.39 کیلوگرم
اتصالات اتاق 7847.8

جمع کل: 69247.8


© www.zhitov.ru