فضا، 12 متر2
مقدار مواد پر جنسی 1.11 متر3

ارتفاع در نقطه A 40 mm
ارتفاع در نقطه B 70 mm
ارتفاع در نقطه C 110 mm
ارتفاع در نقطه D 150 mm© www.zhitov.ru