ضخامت بدنه: 4.97 متر2
مواد از کلیه قطعات داخلی: 4.16 متر2

قفسه مواد نیم اشکوب: 0.52 متر2
ضخامت جداکننده ها: 2.1 متر2
قفسه مواد: 1.54 متر2
منطقه دیوار پشت: 3.74 متر2

سوراخ برای اتصال دهنده: 96 رایانه های شخصی.© www.zhitov.ru