نمودار حل
نمودار حل

دیوار A1
مساحت کل: 4.17 متر2
بدون پایان: 1.01 متر2
کاشی های مربع: 3.16 متر2
تعداد کاشی: 105 قطعه
پرتی: 0.15 متر

دیوار B1
مساحت کل: 3.68 متر2
بدون پایان: 0.39 متر2
کاشی های مربع: 3.29 متر2
تعداد کاشی: 110 قطعه
پرتی: 0.9 متر

دیوار C1
مساحت کل: 4.17 متر2
بدون پایان: 1.4 متر2
کاشی های مربع: 2.77 متر2
تعداد کاشی: 92 قطعه
پرتی: 1 متر

دیوار D1
مساحت کل: 3.68 متر2
تعداد کاشی: 123 قطعه
پرتی: 1.5 متر

مجموع
مساحت کل: 15.68 متر2
بدون پایان: 2.8 متر2
کاشی های مربع: 12.88 متر2
تعداد کاشی: 429 قطعه

طول کل جوش: 150.3 متر
پرتی: 3.55 متر
محیط: 6.4 متر

هزینه کاشی: 2576.5
هزینه نصاب: 5153


© www.zhitov.ru