رسم ناحیه کور در یک برش
رسم ناحیه کور در یک برش


ناحیه کور 48.96 متر2
ناحیه کور 34.762 متر3

ژئوتکستایل 48.96 متر2
مش آرماتور 48.96 متر2
ضد آب 74.52 متر2
سنگ فرش 48.96 متر2
بتن 4.896 متر3
گرما مواد عایق 2.448 متر3
ماسه 14.688 متر3
ماسه 9.792 متر3
مرز 45.6 متر
طول قالب 45.6 متر
مساحت قالب 32.376 متر2


© www.zhitov.ru