قطعه زمین
قطعه زمین


زاویه B 90°
زاویه C 81°
زاویه D 104°
زاویه A 86°

طول مورب B D 50.75 متر
طول مورب A C 56.59 متر

اندازه زمین برابر است با 1429 متر مربع


© www.zhitov.ru