قوس
قوس
نرده های هیئت مدیره
نرده های هیئت مدیره

فاصله بین مراکز reek 104 mm
فاصله بین rejkami 44 mm

ارتفاع میله

  1. 1400 mm - 2 قطعه.
  2. 1450 mm - 2 قطعه.
  3. 1495 mm - 2 قطعه.
  4. 1536 mm - 2 قطعه.
  5. 1571 mm - 2 قطعه.
  6. 1602 mm - 2 قطعه.
  7. 1628 mm - 2 قطعه.
  8. 1650 mm - 2 قطعه.
  9. 1668 mm - 2 قطعه.
10. 1682 mm - 2 قطعه.
11. 1692 mm - 2 قطعه.
12. 1698 mm - 2 قطعه.
13. 1700 mm - 1 قطعه.


© www.zhitov.ru