نقاشی قوسی
نقاشی قوسی
نمودار قطعه قوس
نمودار قطعه قوس
بخشهای قوس
بخشهای قوس
طراحی جزئیات
طراحی جزئیات

زاویه فارسی بر 18°
تعداد جزئیات 5 قطعه
حداقل عرض قطعه 0.124 متر     (124 mm)


© www.zhitov.ru