ބިމުގެ ސަރަހައްދެވެ 11.25 އަކަފޫޓެވެ ނުވަތަ 1125 މ2
އާންމު ސަރަހައްދުގެ ޕެރިމިޓަރ 135.41 މީޓަރެވެ
މަތީ ފަރާތުގައި ހުންނަ ދަނޑިތަކުގެ އަދަދު 9
ކަނާތްފަރާތުގައި ހުރި ދަނޑިތަކުގެ އަދަދު 11
ތިރީ ފަރާތުގައި ހުންނަ ދަނޑިތަކުގެ އަދަދު 8 (ފަރާތު ދިގުމިނެވެ 30.41 މީޓަރު، ގޭޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް - 26.41 މީޓަރެވެ)
ކަނާތްފަރާތުގައި ހުރި ތަނބުތަކުގެ އަދަދު 12
ކަނެއްގައި ހުންނަ ޕޯސްޓްތަކެވެ - 4 ތަނބު
ޖުމްލަ ދަނޑިތަކެވެ: 44 (ގޭޓް ޕޯސްޓްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ)
ޕޯސްޓްތަކުގެ މެދުގައިވާ ދުރުމިން:
މަތީ ފަރާތުގައެވެ 3 މީޓަރެވެ
ކަނާތްފަރާތުގައެވެ 2.92 މީޓަރެވެ
ތިރީ ފަރާތުގައެވެ 3.38 މީޓަރެވެ
ކަނާތްފަރާތުގައެވެ 3.08 މީޓަރެވެ

ތަނބުތަކުގެ އަގު 17600

ޖުމްލަ: 17600

© www.zhitov.ru