ޖުމްލަ ފާރު ސަރަހައްދު 29.15 މ2
ކުޑަދޮރު ސަރަހައްދުގައެވެ 0.96 މ2 (1 ޕީސީއެސް އެވެ)
ދޮރު ސަރަހައްދު 1.52 މ2 (1 ޕީސީއެސް އެވެ)
ދޮރާއި ކުޑަދޮރު ހިމެނޭ ގޮތަށް ފާރު ސަރަހައްދު 26.67 މ2
ޕެރިމިޓަރ އެވެ 11 މ

އެއް ރޯލްގެ އޭރިއާ 5 މ2
ބްލޭޑް ދިގުމިނެވެ 2.8 މ
ރޯލަކަށް މުޅި ޝީޓް 3 ޕީސީއެސް އެވެ
ކޮންމެ ރޯލެއްގެ ބާކީ ބައި 1.6 މ
ކެންވަސްތަކުގެ އަދަދު މަތީގައި 2.8 މ ~18 ޕީސީއެސް އެވެ

ވޯލްޕޭޕަރުގެ ރޯލްތައް ބޭނުންވެއެވެ ޖުމްލަ 6 ޕީސީއެސް އެވެ
ބާކީ ހުރެއެވެ 3.33 މ2 ނުވަތަ 0.67 ރޯލް© www.zhitov.ru