ކެޕްގެ ޕެޓަރން-ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ކެޕްގެ ޕެޓަރން-ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މަތިން ފެންނަ މަންޒަރު
މަތިން ފެންނަ މަންޒަރު
ސައިޑް ވިއު
ސައިޑް ވިއު
ކުރިމަތިން ފެންނަ މަންޒަރު
ކުރިމަތިން ފެންނަ މަންޒަރު

ޓިލްޓް އެންގްލް އެވެ 45°
ކަޓިން އެންގްލް 54.7°

މަތީ ފަރާތާއި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ސަރަހައްދު 1.883 މ2     (1882548 އެމްއެމް2)
ތިރީ ބިންގަލުގެ ސަރަހައްދު 1.434 މ2     (1433675 އެމްއެމް2)
އަޑު 0.235 މ3     (234952174 އެމްއެމް3)

ވޯކްޕީސް ޝީޓްގެ ޑިމައިންސް
ދިގުމިން 1800 އެމްއެމް
ފުޅާމިން 1150 އެމްއެމް


© www.zhitov.ru