3D

ފީފާ ކުރެހުމެވެ
ފީފާ ކުރެހުމެވެ

ހިސާބުކުރުމުގެ ނަތީޖާ
ޓޭންކް ވޮލިއުމް 0.2262 މ3 ނުވަތަ 226.1947 ލީޓަރެވެ
ދައުރުވާ މިންވަރު 0.1414 މ3 ނުވަތަ 141.3717 ލީޓަރެވެ
ހިލޭ ވޮލިއުމް 0.0848 މ3 ނުވަތަ 84.823 ލީޓަރެވެ

ތިރީ ސަރަހައްދު 0.2827 މ2
ލެޓަރަލް ސަރފޭސް އޭރިއާ އެވެ 1.508 މ2
ޖުމްލަ ފީފާ ސަރަހައްދު 2.0735 މ2


© www.zhitov.ru