3D

ޓޭންކް ކުރެހުމެވެ
ޓޭންކް ކުރެހުމެވެ

ހިސާބުކުރުމުގެ ނަތީޖާ
ޓޭންކް ވޮލިއުމް 7.85 މ3 ނުވަތަ 7854 ލީޓަރެވެ
ދައުރުވާ މިންވަރު 6.32 މ3 ނުވަތަ 6319 ލީޓަރެވެ
ހިލޭ ވޮލިއުމް 1.54 މ3 ނުވަތަ 1535 ލީޓަރެވެ

ކުރިމަތީ ސަރަހައްދު 3.14 މ2
ލެޓަރަލް ސަރފޭސް އޭރިއާ އެވެ 15.71 މ2
ޖުމްލަ ޓޭންކް އޭރިއާ 21.99 މ2


© www.zhitov.ru