މައި ފުރާޅުގެ އެއް ބައިގެ ގޮތުން ޑިމައިންސް.
މައި ފުރާޅުގެ އެއް ބައިގެ ގޮތުން ޑިމައިންސް.

ފުރަތަމަ ޑޭޓާ
ރާފްޓަރ ވިޑްތް 150 އެމްއެމް
ރާފްޓަރުގެ ބޯމިނެވެ 50 އެމްއެމް
މައި ފުރާޅު އޯވަހެންގް 500 އެމްއެމް
ފާރުތަކާ އެއްވަރަށް މައި ފުރާޅުގެ ފުޅާމިން 6000 އެމްއެމް
ފުރާޅު ފެށުނީއްސުރެ ރިޖް އާއި ހަމައަށް އުސްމިނެވެ 3000 އެމްއެމް
މައި ފުރާޅުގެ ދިގުމިނެވެ (ސްކޭޓް) 6200 އެމްއެމް

މައި ފުރާޅު ސައިޒު
މައި ފުރާޅުގެ އުސްމިނެވެ 4950 އެމްއެމް
ކެންވަސްގެ ފުޅާމިނެވެ (ސްކޭޓް) 6200 އެމްއެމް
މައި ފުރާޅު ސަރަހައްދު 30.69 (61.38) ސްކުއެއާ މީޓަރެވެ

ރާފްޓަރުގެ ދިގުމިނެވެ 4950 އެމްއެމް
ރާފްޓަރުތަކުގެ އަދަދު 11 (22)
ރާފްޓަރ މެޓީރިއަލްސްގެ ވޮލިއުމް 0.41 (0.82) ކިއުބިކް މީޓަރެވެ
ބެޓެން ބޯޑުތަކުގެ ސަފުތަކުގެ އަދަދު 25 (50)
ކްރޭޓްގެ ބޯޑުތަކުގެ ވޮލިއުމް 0.58 (1.16) ކިއުބިކް މީޓަރެވެ ނުވަތަ 26 (52) ކޮތަޅު ބައި 6 މީޓަރެވެ
މައި ފުރާޅުގެ ފުރާޅު މެޓީރިއަލްގެ މިންވަރު 36 ޝީޓްތަކެވެ
2.5 ރޯސް ބައި 7 ކޮންމެ ހާފަކަށް ޝީޓް ފުޅާކޮށް
ފުރާޅު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި (ގްލާސިން، ރޫބަރޮއިޑް ...) 62 ސްކުއެއާ މީޓަރެވެ
ރޫބެރޮއިޑް އެވެ 5 ރޯލްސް އެވެ (ރޯލަކަށް 15 އަކަމީޓަރު) ނުވަތަ ގްލާސިން އެވެ 4 ރޯލްސް އެވެ (ރޯލަކަށް 20 އަކަމީޓަރު)
އެއްކޮށް ޖެހިފައި ހުރެއެވެ 10%

ތަކެތީގެ ހިސާބު އިތުރަށް ޞައްޙަކޮށް ހޯދުމަށްޓަކައި އެހީތެރިކަން ކިޔައިބަލާށެވެ!


© www.zhitov.ru