ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ

މީގެ ފަހުން ސައިޓްގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ www.zhitov.ru ސައިޓްގެ ހިންގުމަކީ ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ ހައްގުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރާ ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުގެ ޕްރައިވެސީގެ މުހިންމުކަން އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި ދެނެގަމެވެ. މި ޕޭޖުގައި ސައިޓް ބޭނުންކުރާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އަދި އެއްކުރާ މައުލޫމާތާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ. މި މަޢުލޫމާތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޒާތީ މަޢުލޫމާތާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ.

މި ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ ތަންފީޒުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ސައިޓާއި ސައިޓުން އަދި ސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އެއްކުރާ މައުލޫމާތަކަށެވެ.

މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން

ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރާއިރު، އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅަނީ ޕްރޮވައިޑަރުގެ ޑޮމެއިން ނަމާއި، ޤައުމާއި، ހޮވާފައިވާ ޕޭޖް ޓްރާންސިޝަންތަކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސައިޓުން ލިބޭ މައުލޫމާތުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ސައިޓް ބޭނުންކުރުން ފަސޭހަކޮށްދެވިދާނެ، އޭގެ ތެރޭގައި، އެކަމަކު އެއަށް ޙައްދުނުޖެހޭ:
- ސައިޓް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ފަސޭހައިން ސައިޓް އިންތިޒާމުކުރުން

ސައިޓުން އެއްކުރަނީ ހަމައެކަނި ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރާއިރު ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާއިރު ހިލޭސާބަހަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޒާތީ މައުލޫމާތެވެ. ޒާތީ މައުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ތިމާގެ ނަން ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެސް ފަދަ ވަކި މީހެއްގެ ގޮތުގައި ތިމާ ދެނެގަންނަ މައުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ސައިޓްގެ ކޮންޓެންޓްތައް ބަލާލެވޭއިރު، ވަކި ފީޗާތަކެއްގެ ފައިދާ ނަގަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ.

އެ ސައިޓުން ތަފާސްހިސާބު ރިޕޯޓިން އުފެއްދުމަށް ކުކީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ކުރެ އެވެ. ކުކީސްގައި ސައިޓަށް ބޭނުންވެދާނެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ - އޮޕްޝަންތައް ބަލާލުމަށް ތިބާގެ ސެޓިންގްސް ސޭވްކުރުމަށާއި ސައިޓުގައި ތަފާސްހިސާބު މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް، މާނައަކީ. ނަމަވެސް މިހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ފަރުދެއްގެ ގޮތުގައި ތިމާއާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތެއް ނޫނެވެ. ކުކީސް އިން ތިބާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ނުވަތަ ތިބާއާ ބެހޭ އެއްވެސް ޒާތީ މައުލޫމާތެއް ރެކޯޑް ނުކުރެއެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީ ސައިޓްގައި ވިޒިޓާ ކައުންޓަރުތަކުން ވެސް ބޭނުން ކުރެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ގުނާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިޓުގެ ފަންނީ ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރުމަށް ސްޓޭންޑަރޑް ވެބް ސަރވަރ ލޮގްތައް ބޭނުންކުރަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މި މައުލޫމާތު ބޭނުންކުރަނީ ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅައި، އެންމެ ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ ގޮތެއްގައި ޕޭޖްތައް އިންތިޒާމުކުރުމަށާއި، ސައިޓް ބޭނުންކުރާ ބްރައުޒާތަކާ އެއްގޮތްކަން ޔަގީންކުރުމަށާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕޭޖްތަކުގައިވާ ކޮންޓެންޓް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވީހާވެސް ބޭނުންތެރި ކުރުމަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ސައިޓްގައި ހިނގާ ހަރަކާތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ރެކޯޑް ކުރާއިރު، ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ވަކިވަކި މީހުންނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ރެކޯޑް ނުކުރާތީ، ތިބާއާ ބެހޭ ވަކި މައުލޫމާތެއް ތިބާގެ ރުހުމާ ނުލައި ސައިޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ރައްކާ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރާނެއެވެ.

ކުކީޒް ނުހިމެނޭ މެޓީރިއަލް ބަލާލުމަށްޓަކައި، ކުކީޒް ބަލައިނުގަންނަ ގޮތަށް ނުވަތަ ފޮނުވުމުން އެކަން އަންގާނެ ގޮތަށް ބްރައުޒާ ސެޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.

މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން.

ސައިޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ތިޔަބޭފުޅާގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ވިއްކާ ނުވަތަ ކުއްޔަށް ނުދެއެވެ. އަދި ޤާނޫނުގައި ލާޒިމުކުރާ ގޮތަށް މެނުވީ، ތިޔަބޭފުޅާ ފޯރުކޮށްދޭ ޒާތީ މަޢުލޫމާތުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހާމައެއް ނުކުރަމެވެ.

ސައިޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ގޫގުލްއާ އެކު ޕާޓްނަޝިޕް ހަދާފައިވާއިރު، އެ ކުންފުނިން އިޝްތިހާރު ކުރާ ތަކެއްޗާއި އިޝްތިހާރުތައް ސައިޓްގެ ޕޭޖްތަކުގައި ބަހައްޓަނީ ފީއެއް ދައްކައިގެންނެވެ. މި އެއްބާރުލުމުގެ ތެރެއިން ސައިޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ޝައުޤުވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ގެނެސްދެއެވެ.
1. ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ވެންޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ގޫގުލް އިން ސައިޓްގައި އިޝްތިހާރު ދިނުމަށް ކުކީޒް ބޭނުން ކުރެ އެވެ.
2. ޑަބަލްކްލިކް ޑާޓް އިޝްތިހާރު ޕްރޮޑަކްޓް ކުކީޒް ގޫގުލް އިން ބޭނުންކުރަނީ އެޑްސެންސް ފޯ ކޮންޓެންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ސައިޓުގައި ދޭ އިޝްތިހާރުތަކުގަ އެވެ.
3. ގޫގުލް އިން ޑާރޓް ކުކީ ބޭނުންކުރުމުން ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް، އީމެއިލް އެޑްރެސް ނުވަތަ ފޯނު ނަންބަރު ނޫން އެހެން ވެބްސައިޓާއި އެހެން ވެބްސައިޓްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެއެވެ ތިބާއާ ގުޅުންހުރި.
4. މި މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި ގޫގުލް އިން އިރުޝާދު ދެނީ އަމިއްލަ ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީއަކުންނެވެ.
5. ސައިޓް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޑާރޓް ކުކީޒް ބޭނުންކުރުމުން ވަކިވެދާނެއެވެ ގޫގުލް އެޑްސް އަދި ޕާޓްނަރ ނެޓްވޯކްގެ ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ.

ޒިންމާއިން އިންކާރުކުރުން
ޕާޓްނަރ ކުންފުނިތަކުގެ ސައިޓްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ސައިޓްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާއިރު، ވެބްސައިޓުގައި ސައިޓަށް ލިންކެއް ހުރި ނަމަވެސް ނުވަތަ ސައިޓުގައި މި ވެބްސައިޓްތަކުގެ ލިންކެއް ހުރި ނަމަވެސް، މި ލިޔުމުގައި ނުހިމެނޭކަން ހަނދާން ކުރާށެވެ. އެހެން ވެބްސައިޓްތަކުގެ އަމަލުތަކުގެ ޒިންމާ ސައިޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ނުނަގާނެއެވެ. މި ސައިޓްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާއިރު ޒާތީ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ޓްރާންސްމިޓްކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ރެގިއުލޭޓްކޮށްފައިވަނީ މި ކުންފުނިތަކުގެ ވެބްސައިޓްތަކުގައި ހުންނަ “ޒާތީ މައުލޫމާތު ރައްކާތެރިކުރުން” ނުވަތަ އެފަދަ ލިޔުމަކުންނެވެ.


އިމާރާތްކުރުމުގެ ތަކެތި ހިސާބުކުރުމުގެ ހިދުމަތް ހިލޭ