ކޮލަމް ފައުންޑޭޝަން ކުރެހުމެވެ
ކޮލަމް ފައުންޑޭޝަން ކުރެހުމެވެ
ފައުންޑޭޝަން ތަނބު
ފައުންޑޭޝަން ތަނބު

ކޮލަމްގެ މަތީ ފަރާތުގެ ވޮލިއުމް 0.038 މ3
ބޭސް ވޮލިއުމް 0.025 މ3
ޖުމްލަ ކޮލަމް ވޮލިއުމް 0.063 މ3

ޕޯސްޓްތަކުގެ މެދުގައިވާ ދުރުމިން ހޮރޮޒޮންޓަލީ 1450 އެމްއެމް
ޕޯސްޓްތަކުގެ މެދުގައިވާ ވަށައިގެންވާ ދުރުމިން 1433 އެމްއެމް
ބިންގާ ތަނބުތަކުގެ އަދަދު 20 ތަކެތި

ހުރިހާ ތަނބުތަކެއްގެ ކޮންކްރީޓް ވޮލިއުމް 1.257 މ3
ގްރިލޭޖް އަށް ކޮންކްރީޓް ވޮލިއުމް 0.606 މ3
ކޮންކްރީޓްގެ ޖުމްލަ ވޮލިއުމް 1.863 މ3

އެއް ކޮލަމެއްގައި ރިއިންފޯސްމަންޓް ދިގުމިން 4.2 މ
ކޮލަމްތަކުގައި ރިއިންފޯސްމަންޓްގެ މިންވަރު 84 މ
ގްރިލޭޖްގައި ހުންނަ ރިއިންފޯސްމަންޓްގެ ދިގުމިނެވެ 84 މ
ޖުމްލަކޮށް ރިއިންފޯސްމަންޓްގެ ދިގުމިން 168 މ

ރިއިންފޯސްމަންޓްގެ ޖުމްލަ ބަރުދަން 149.08 ކިލޯ

ފައުންޑޭޝަނަށް އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ހަރަދު

ބޭނުންވާ އަދަދަށް ސިމެންތި ކޮތަޅުގެ 50 ކިލޯ: 13.04. (ނުވަތަ 652.05 ކިލޯ)
ސިމެންތި ހަރަދު 2608.2

ވެލި 1630.13 ކިލޯ
ވެލި ޚަރަދު 489.04

ކޮތަޅު ކޮތަޅުތަކެވެ 2347.38 ކިލޯ
ކޮތަޅު ކޮސްޓް 938.95

ރިއިންފޯސްމަންޓް ޚަރަދު 2981.6

ޖުމްލަ: 7017.79


© www.zhitov.ru