ސިޑިތަކުގެ އާންމު ކުރެހުމެވެ
ސިޑިތަކުގެ އާންމު ކުރެހުމެވެ

ކުރިމަތިން ފެންނަ މަންޒަރު
ކުރިމަތިން ފެންނަ މަންޒަރު


ސްޓެޕް ސައިޒްތައް
ސްޓެޕް ސައިޒްތައް
ބޯސްޓްރިންގް ބައިތަކުގެ ޑިމައިންސް
ބޯސްޓްރިންގް ބައިތަކުގެ ޑިމައިންސް

މަތިން ފެންނަ މަންޒަރު
މަތިން ފެންނަ މަންޒަރު

ފިޔަވަޅުތަކެވެ
ފިޔަވަޅުތަކެވެ

ލަފާ ދިނުން
ފަސޭހަ ފޯމިއުލާއަށް ތަބާވެއެވެ
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޑި
ސިޑިން ފަސޭހައިން އިންކްލިނޭޝަން އޭންގަލް ކޮށްލާށެވެ 36.2°
ފަސޭހަ ސިޑިއެކެވެ

ފުރަތަމަ ޑޭޓާ
ސިޑިން އުސްމިނެވެ 2500 އެމްއެމް
ޕްލޭންގައިވާ ސިޑިގެ ދިގުމިނެވެ 3000 އެމްއެމް
ސިޑިން ފުޅާމިނެވެ 900 އެމްއެމް
ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަދަދު 12 + ސަރަޙައްދު
ފިޔަވަޅުގެ ބޯމިން 50 އެމްއެމް
ލެޖް ސްޓެޕްސް އެވެ 50 އެމްއެމް

ސިޑި އޭންގަލް 36.2°

ސްޓެޕް ސައިޒްތައް
ސްޓެޕް ހެއިޓް 192 އެމްއެމް
ފިޔަވަޅުގެ އަޑި 313 އެމްއެމް
ރައިސަރ އުސްމިނެވެ 142 އެމްއެމް

ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަރަހައްދު 3.375 މ2
ސައިޓް މެޓީރިއަލް އޭރިއާ 0.855 މ2

މެޓަލް ޕްރޮފައިލްގެ އަދަދު
ބޯސްޓްރިންގްސް އެވެ 11199 އެމްއެމް
ސަރަޙައްދު 3440 އެމްއެމް
ޖުމްލަ 14639 އެމްއެމް


© www.zhitov.ru