ސިޑިތަކުގެ އާންމު ކުރެހުމެވެ
ސިޑިތަކުގެ އާންމު ކުރެހުމެވެ

ފިޔަވަޅުތަކެވެ
ފިޔަވަޅުތަކެވެ

ސްޓެޕް ސައިޒްތައް
ސްޓެޕް ސައިޒްތައް
ބޯސްޓްރިންގް ބައިތަކުގެ ޑިމައިންސް
ބޯސްޓްރިންގް ބައިތަކުގެ ޑިމައިންސް

ލަފާ ދިނުން
ފަސޭހަ ފޯމިއުލާއަށް ތަބާވެއެވެ
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޑި
ސިޑިން ފަސޭހައިން އިންކްލިނޭޝަން އޭންގަލް ކޮށްލާށެވެ 39.8°
ފަސޭހަ ސިޑިއެކެވެ

ފުރަތަމަ ޑޭޓާ
ސިޑިން އުސްމިނެވެ 2500 އެމްއެމް
ޕްލޭންގައިވާ ސިޑިގެ ދިގުމިނެވެ 3000 އެމްއެމް
ސިޑިން ފުޅާމިނެވެ 900 އެމްއެމް
ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަދަދު 13
ފިޔަވަޅުގެ ބޯމިން 50 އެމްއެމް
ލެޖް ސްޓެޕްސް އެވެ 50 އެމްއެމް
ބޯސްޓްރިންގްގެ ބޯމިނެވެ 60 އެމްއެމް

އެއް ބޯސްޓްރިންގ އަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްގެ މިންވަރު 5390 އެމްއެމް
ސިޑި އޭންގަލް 39.8°

ސްޓެޕް ސައިޒްތައް
ސްޓެޕް ހެއިޓް 192 އެމްއެމް
ފިޔަވަޅުގެ އަޑި 281 އެމްއެމް
ރައިސަރ އުސްމިނެވެ 142 އެމްއެމް
ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަރަހައްދު 3.285 މ2


© www.zhitov.ru