ލަފާ ދިނުން
ފަސޭހަ ފޯމިއުލާއަށް ތަބާވެއެވެ
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޑި
ސިޑިން ފަސޭހައިން އިންކްލިނޭޝަން އޭންގަލް ކޮށްލާށެވެ 39.8°
ފަސޭހަ ސިޑިއެކެވެ

ސިޑިތަކުގެ އާންމު ކުރެހުމެވެ
ސިޑިތަކުގެ އާންމު ކުރެހުމެވެ

ސްޓެޕް ސައިޒްތައް
ސްޓެޕް ސައިޒްތައް

ފިޔަވަޅުތަކެވެ
ފިޔަވަޅުތަކެވެ
ސިޑި ދަނޑިއެވެ
ސިޑި ދަނޑިއެވެ

ސްޓެޕް ސަޕޯޓް
ސްޓެޕް ސަޕޯޓް


ފުރަތަމަ ޑޭޓާ
ސިޑިން އުސްމިނެވެ 2500 އެމްއެމް
ޕްލޭންގައިވާ ސިޑިގެ ދިގުމިނެވެ 3000 އެމްއެމް
ސިޑިން ފުޅާމިނެވެ 900 އެމްއެމް
ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަދަދު 13
ފިޔަވަޅުގެ ބޯމިން 50 އެމްއެމް
ލެޖް ސްޓެޕްސް އެވެ 50 އެމްއެމް

ސިޑި ދަނޑި ދިގުމިނެވެ 3734 އެމްއެމް
ބޯސްޓްރިންގް ފެށުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ސަޕޯޓާ ދެމެދުގެ ދުރުމިން މަތި 56 އެމްއެމް
ސަޕޯޓް ފަސްޓިންގ ސްޓެޕް 300 އެމްއެމް
އެއް ބޯސްޓްރިންގްގެ ސަޕޯޓްތަކަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްގެ މިންވަރު 2240 އެމްއެމް
ސިޑި އޭންގަލް 39.8°

ސްޓެޕް ސައިޒްތައް
ސްޓެޕް ހެއިޓް 192 އެމްއެމް
ފިޔަވަޅުގެ އަޑި 281 އެމްއެމް
ރައިސަރ އުސްމިނެވެ 142 އެމްއެމް
ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަރަހައްދު 3.285 މ2


© www.zhitov.ru