ކޮޓަރީގެ ޑިމައިންސް
ކޮޓަރީގެ ޑިމައިންސް
ރޫމް އޭރިއާ އެވެ 24 މ2
ބޭނުންވަނީ ކޮޓަރި އަލިކުރުމަށެވެ 7200 ލޫމެން އެވެ (lm)
އެއް ދިއްލީގެ ލޫމިނަސް ފްލަކްސް 1200 ލޫމެން އެވެ (lm)

ލޫމިނޭއަރ ޕަވަރ އެވެ
އެލްއީޑީ ބޮކި 6 ޕީސީއެސް އެވެ. މަތީގައި 12 ވޮޓް = 72 ވޮޓް
ނުވަތަ
ފްލޫރެސްސެންޓް ބޮކިތަކެވެ 6 ޕީސީއެސް އެވެ. މަތީގައި 30 ވޮޓް = 180 ވޮޓް
ނުވަތަ
އިންކަންޑެސްސެންޓް ބޮކިތަކެވެ 6 ޕީސީއެސް އެވެ. މަތީގައި 120 ވޮޓް = 720 ވޮޓް


© www.zhitov.ru