ސިޑިތަކުގެ އާންމު ކުރެހުމެވެ
ސިޑިތަކުގެ އާންމު ކުރެހުމެވެ
ސްޓެޕް ޓެމްޕްލޭޓް ކުރެހުމެވެ
ސްޓެޕް ޓެމްޕްލޭޓް ކުރެހުމެވެ
ބޯސްޓްރިންގް ކުރެހުމެވެ
ބޯސްޓްރިންގް ކުރެހުމެވެ

ލަފާ ދިނުން
ފަސޭހަ ފޯމިއުލާއިން އެއްކިބާވުން ބައި 8.6%
 • އަޅުގަނޑުމެން ލަފާދެނީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށެވެ އަދިވެސް އޮން 1
 • އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޑި
  ސިޑިން ފަސޭހައިން އިންކްލިނޭޝަން އޭންގަލް ކޮށްލާށެވެ 34.8°
  ނިސްބަތުން އަރާމު ސިޑިއެކެވެ

  ފުރަތަމަ ޑޭޓާ
  ސިޑިން އުސްމިނެވެ 2500 އެމްއެމް
  ޕްލޭންގައިވާ ސިޑިގެ ދިގުމިނެވެ 2300 އެމްއެމް
  ޕްލެޓްފޯމް ފުޅާމިން 800 އެމްއެމް
  މަތީ ފްލައިޓުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކެވެ 5
  މެދު ސްޕަންގައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާށެވެ 3
  ތިރީ ސްޕަންގައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާށެވެ 2
  ފިޔަވަޅުގެ ބޯމިން 50 އެމްއެމް
  ލެޖް ސްޓެޕްސް އެވެ 50 އެމްއެމް

  ހިސާބުކުރުމުގެ ނަތީޖާ
  މަތީ ދަނޑި ފުރިހަމަ ދިގުމިނެވެ 2173 އެމްއެމް
  މަތީ ކަށިގަނޑުގެ ކުރިމަތީގެ ދިގުމިނެވެ 1826 އެމްއެމް
  މެދު ކަށިގަނޑުގެ ދިގުމިން ފުރިފައި ހުރެއެވެ 1807 އެމްއެމް
  މެދު ކަށިގަނޑުގެ ކުރިމަތީ ބައިގެ ދިގުމިނެވެ 1461 އެމްއެމް
  ތިރީ ކަށިގަނޑުގެ ދިގުމިން ފުރިފައި ހުރެއެވެ 1442 އެމްއެމް
  ތިރީ ކަށިގަނޑުގެ ކުރިމަތީގެ ދިގުމިނެވެ 1096 އެމްއެމް
  ބޯސްޓްރިންގްގެ ބޯމިނެވެ 241 އެމްއެމް
  ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުގައި ކަނޑާފައިވާ ތަންތަނުގެ މެދުގައި ބޯ ދަނޑިމަތީގައި ހުންނަ ދުރުމިނެވެ 365 އެމްއެމް
  ސިޑި އޭންގަލް 34.8° ފްލޯ ލެވެލް އިން ފެށިގެންނެވެ

  ފިޔަވަޅުގެ އަޑި 350 އެމްއެމް
  ސްޓެޕް ހެއިޓް 208 އެމްއެމް
  ރައިސަރ އުސްމިނެވެ 158 އެމްއެމް


  © www.zhitov.ru