ޕިޓް އޭރިއާ އެވެ: 24 ސްކުއެއާ މީޓަރެވެ
ކޮނެފައިވާ ވޮލިއުމް އެވެ: 36 ކިއުބިކް މީޓަރެވެ

ހަރަދުތައް
ވަޅެއް ކޮނެގެން ކުރާ ހަރަދު: 18000
ބިން ނައްތާލުމުގެ ހަރަދު: 7200

ޖުމްލަ: 25200


© www.zhitov.ru