ލޭއިންގ ސްކީމް
ލޭއިންގ ސްކީމް

ފާރު A1
ފުލް އޭރިއާ: 4.17 މ2
ނިންމާލުމެއް ނެތިއެވެ: 1.01 މ2
ޓައިލްސް އޭރިއާ އެވެ: 3.16 މ2
ޓައިލްސްގެ އަދަދު: 105 ތަކެތި
ޕްލިންތް އެވެ: 0.15 މީޓަރެވެ

ފާރު B1
ފުލް އޭރިއާ: 3.68 މ2
ނިންމާލުމެއް ނެތިއެވެ: 0.39 މ2
ޓައިލްސް އޭރިއާ އެވެ: 3.29 މ2
ޓައިލްސްގެ އަދަދު: 110 ތަކެތި
ޕްލިންތް އެވެ: 0.9 މީޓަރެވެ

ފާރު C1
ފުލް އޭރިއާ: 4.17 މ2
ނިންމާލުމެއް ނެތިއެވެ: 1.4 މ2
ޓައިލްސް އޭރިއާ އެވެ: 2.77 މ2
ޓައިލްސްގެ އަދަދު: 92 ތަކެތި
ޕްލިންތް އެވެ: 1 މީޓަރެވެ

ފާރު D1
ފުލް އޭރިއާ: 3.68 މ2
ޓައިލްސްގެ އަދަދު: 123 ތަކެތި
ޕްލިންތް އެވެ: 1.5 މީޓަރެވެ

ޖުމްލަ
ފުލް އޭރިއާ: 15.68 މ2
ނިންމާލުމެއް ނެތިއެވެ: 2.8 މ2
ޓައިލްސް އޭރިއާ އެވެ: 12.88 މ2
ޓައިލްސްގެ އަދަދު: 429 ތަކެތި

ޖުމްލަ ސީމް ދިގުމިން: 150.3 މީޓަރެވެ
ޕްލިންތް އެވެ: 3.55 މީޓަރެވެ
ޕެރިމިޓަރ އެވެ: 6.4 މީޓަރެވެ

ޓައިލްސް ޚަރަދު: 2576.5
މަސައްކަތުގެ އަގު: 5153


© www.zhitov.ru