ބިއްލޫރި ފެންސެއްގެ ބައެކެވެ
ބިއްލޫރި ފެންސެއްގެ ބައެކެވެ

ޕޯލް އުސްމިނެވެ 1875 އެމްއެމް ނުވަތަ 25 ރޭންކްތަކެވެ (ޕްލިންތުގެ އުސްމިނަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެންނެވެ)
އެއް ކޮލަމްގެ ވޮލިއުމް 125 ބުރިކްސް އެވެ ނުވަތަ 0.24 މ3
ސްޕަން އުސްމިނެވެ 1725 އެމްއެމް ނުވަތަ 23 ރޭންކްތަކެވެ (ޕްލިންތުގެ އުސްމިނަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެންނެވެ)
ސްޕަން ފުޅާމިން 3510 އެމްއެމް
އެއް ސްޕަންގެ ވޮލިއުމް އެވެ 311 ބުރިކްސް އެވެ ނުވަތަ 0.61 މ3
ޕްލިންތް އުސްމިނެވެ 300 އެމްއެމް ނުވަތަ 4 ރޭންކްތަކެވެ

ފެންސް ފަރާތުގައެވެ
ފެންސް ފަރާތުގައެވެ A

ދަނޑިތަކުގެ އަދަދު 9
ހުރިހާ ތަނބުތަކެއްގެ ވަލީއެވެ 1125 ބުރިކްސް އެވެ ނުވަތަ 2.19 މ3
ހުރިހާ ސްޕަންތަކެއްގެ ވޮލިއުމް 2717 ބުރިކްސް އެވެ ނުވަތަ 5.3 މ3
ޕްލިންތު ވޮލިއުމް އެވެ 1615 ބުރިކްސް އެވެ ނުވަތަ 3.15 މ3
ސައިޑް ވޮލިއުމް 5457 ބުރިކްސް އެވެ ނުވަތަ 10.64 މ3
ޕޯލް މޯޓަރ އެވެ 0.43 މ3
ސްޕަން މޯޓަރ އެވެ 1.03 މ3
ޕްލިންތު މޯޓަރ އެވެ 0.61 މ3
ފައުންޑޭޝަނަށް ކޮންކްރީޓްގެ ވޮލިއުމް 5.32 މ3
ފައުންޑޭޝަނަށް އެނދުގެ މިންވަރެވެ 2.66 މ3

އެންމެ ފަހު ފްލައިޓް ފުރިހަމަ ނުވެ އެވެ 3000 އެމްއެމް
ހަމަހަމަ ސްޕަންތަކަށް އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ: 8 ސްޕަން އެއް ހުންނަ ދަނޑިތަކެވެ 4375 އެމްއެމް ނުވަތަ 9 ސްޕަން އެއް ހުންނަ ދަނޑިތަކެވެ 3889 އެމްއެމް

ފެންސް ފަރާތުގައެވެ
ފެންސް ފަރާތުގައެވެ B

ދަނޑިތަކުގެ އަދަދު 10
ހުރިހާ ތަނބުތަކެއްގެ ވަލީއެވެ 1250 ބުރިކްސް އެވެ ނުވަތަ 2.44 މ3
ހުރިހާ ސްޕަންތަކެއްގެ ވޮލިއުމް 3105 ބުރިކްސް އެވެ ނުވަތަ 6.05 މ3
ޕްލިންތު ވޮލިއުމް އެވެ 1846 ބުރިކްސް އެވެ ނުވަތަ 3.6 މ3
ސައިޑް ވޮލިއުމް 6201 ބުރިކްސް އެވެ ނުވަތަ 12.09 މ3
ޕޯލް މޯޓަރ އެވެ 0.47 މ3
ސްޕަން މޯޓަރ އެވެ 1.17 މ3
ޕްލިންތު މޯޓަރ އެވެ 0.7 މ3
ފައުންޑޭޝަނަށް ކޮންކްރީޓްގެ ވޮލިއުމް 6.08 މ3
ފައުންޑޭޝަނަށް އެނދުގެ މިންވަރެވެ 3.04 މ3

ފެންސް ފަރާތުގައެވެ
ފެންސް ފަރާތުގައެވެ C

ދަނޑިތަކުގެ އަދަދު 10
ހުރިހާ ތަނބުތަކެއްގެ ވަލީއެވެ 1250 ބުރިކްސް އެވެ ނުވަތަ 2.44 މ3
ހުރިހާ ސްޕަންތަކެއްގެ ވޮލިއުމް 3027 ބުރިކްސް އެވެ ނުވަތަ 5.9 މ3
ޕްލިންތު ވޮލިއުމް އެވެ 1800 ބުރިކްސް އެވެ ނުވަތަ 3.51 މ3
ސައިޑް ވޮލިއުމް 6077 ބުރިކްސް އެވެ ނުވަތަ 11.85 މ3
ޕޯލް މޯޓަރ އެވެ 0.47 މ3
ސްޕަން މޯޓަރ އެވެ 1.14 މ3
ޕްލިންތު މޯޓަރ އެވެ 0.68 މ3
ފައުންޑޭޝަނަށް ކޮންކްރީޓްގެ ވޮލިއުމް 5.93 މ3
ފައުންޑޭޝަނަށް އެނދުގެ މިންވަރެވެ 2.96 މ3

އެންމެ ފަހު ފްލައިޓް ފުރިހަމަ ނުވެ އެވެ 3000 އެމްއެމް
ހަމަހަމަ ސްޕަންތަކަށް އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ: 9 ސްޕަން އެއް ހުންނަ ދަނޑިތަކެވެ 4333 އެމްއެމް ނުވަތަ 10 ސްޕަން އެއް ހުންނަ ދަނޑިތަކެވެ 3900 އެމްއެމް

ފެންސް ފަރާތުގައެވެ
ފެންސް ފަރާތުގައެވެ D

ދަނޑިތަކުގެ އަދަދު 5
ހުރިހާ ތަނބުތަކެއްގެ ވަލީއެވެ 625 ބުރިކްސް އެވެ ނުވަތަ 1.22 މ3
ހުރިހާ ސްޕަންތަކެއްގެ ވޮލިއުމް 1553 ބުރިކްސް އެވެ ނުވަތަ 3.03 މ3
ޕްލިންތު ވޮލިއުމް އެވެ 923 ބުރިކްސް އެވެ ނުވަތަ 1.8 މ3
ސައިޑް ވޮލިއުމް 3101 ބުރިކްސް އެވެ ނުވަތަ 6.05 މ3
ޕޯލް މޯޓަރ އެވެ 0.24 މ3
ސްޕަން މޯޓަރ އެވެ 0.59 މ3
ޕްލިންތު މޯޓަރ އެވެ 0.35 މ3
ފައުންޑޭޝަނަށް ކޮންކްރީޓްގެ ވޮލިއުމް 3.04 މ3
ފައުންޑޭޝަނަށް އެނދުގެ މިންވަރެވެ 1.52 މ3

ހުރިހާ ތަކެތީގެ ޖުމްލައެވެ
ބުރިކްވޯކް 20836 ބުރިކްސް އެވެ ނުވަތަ 40.63 މ3
ޕޯލް މޯޓަރ އެވެ 11.79 މ3
ސްޕަން މޯޓަރ އެވެ 3.93 މ3
ޕްލިންތު މޯޓަރ އެވެ 2.34 މ3
ހުރިހާ ކަމެއްގެ ހައްލެއް 18.06 މ3
ހުރިހާ ކަމެއްގެ ބިންގަލަށް ކޮންކްރީޓް 20.37 މ3
ހުރިހާ ކަމެއްގެ ބިންގަލަށް ފުރިހަމަ ކުރުމެވެ 11.79 މ3


© www.zhitov.ru