ބްލައިންޑް އޭރިއާ ކުރެހުމެވެ ކަޓަވޭ އެވެ
ބްލައިންޑް އޭރިއާ ކުރެހުމެވެ ކަޓަވޭ އެވެ


ލޯފަން ސަރަހައްދެވެ 48.96 މ2
ބްލައިންޑް އޭރިއާ ވޮލިއުމް 34.762 މ3

ޖިއޮޓެކްސްޓައިލް އެވެ 48.96 މ2
ރިއިންފޯސް ކުރާ މެޝް 48.96 މ2
ވޯޓަރޕްރޫފިންގ 74.52 މ2
ޕޭވިންގ ސްޓޯން 48.96 މ2
ކޮންކްރީޓް 4.896 މ3
އިންސުލޭޝަން 2.448 މ3
ގްރެވިލް އެވެ 14.688 މ3
ވެލި 9.792 މ3
ބޯޑަރު 45.6 މ
ފޯމްވޯކް ދިގުމިނެވެ 45.6 މ
ފޯމްވޯކް އޭރިއާ އެވެ 32.376 މ2


© www.zhitov.ru