ރިއިންފޯސްމަންޓް ކެލްކިއުލޭޓަރ އެވެ 1

ފުރަތަމަ ޑޭޓާ

ރިބާ ދިގުމިނެވެ 12 އެމްއެމް
ބާރުތަކުގެ އަދަދު 10 ތަކެތި
ބާ ދިގުމިނަށް ބަލާއިރު 6 މީޓަރެވެ

ނަތީޖާ

ރިއިންފޯސްމަންޓްގެ ޖުމްލަ ބަރުދަން 53.24 ކިލޯ
ޖުމްލަކޮށް ރިއިންފޯސްމަންޓްގެ ދިގުމިން 60 މީޓަރެވެ
ރިބާ ވޮލިއުމް އެވެ 0.007 ކިއުބިކް މީޓަރެވެ
ރިއިންފޯސްމަންޓްގެ އެއް މީޓަރުގެ ބަރުދަން 0.887 ކިލޯ
ރިއިންފޯސްމަންޓްގެ އެއް ބާރުގެ ބަރުދަން 5.324 ކިލޯ
ޖުމްލަ ހަރަދު 1064.84


© www.zhitov.ru