فۆڕمی گشتی
فۆڕمی گشتی
ڕەفتەرەکان
ڕەفتەرەکان
ڕاکەکان
ڕاکەکان
پۆدکۆسی
پۆدکۆسی


قەبارەی پارچەکان
ووردەکاری 1. 6000 ملم - 1 PCS.
ووردەکاری 2. 3195 ملم - 2 PCS.
ووردەکاری 3. 994 ملم - 1 PCS.
ووردەکاری 4. 681 ملم - 2 PCS.
ووردەکاری 5. 349 ملم - 2 PCS.
ووردەکاری 6. 1053 ملم - 2 PCS.
ووردەکاری 7. 876 ملم - 2 PCS.
ووردەکاری 8. 487 ملم - 2 PCS.

دارەکان
درێژی کۆی گشتی 20273 ملم (20.27 م)
قەبارەی دارەکان 0.101 م3


© www.zhitov.ru