So sanfɛla hakɛw bɛ plan kɔnɔ.
So sanfɛla hakɛw bɛ plan kɔnɔ.

Donan fɔlɔw
Rafter ka bonya 150 mm
Rafter (rafter) ka bonya 50 mm
Eaves (Eaves) ye 500 mm
So sanfɛla bonya kogow kan 5000 mm
Janya 2000 mm
so sanfɛla janya 6200 mm

So sanfɛla bonya
Kanpaɲi janya bɛ labɛn na 6463 mm
Kanpaɲi bonya 6200 mm
so sanfɛla yɔrɔ 40.1 mɛtɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw

Rafter janya 6463 mm
Rafters hakɛ 11
Volume de matériels de rafter 0.53 mɛtɛrɛ kubik
Batɛmu pankurunw sinsinni hakɛ 42
Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, pankurunw hakɛ min bɛ kɛsu kɔnɔ 0.97 mɛtɛrɛ kubik walima 44 pieces by 6 mɛtɛrɛw ye
So sanfɛlanba ka so sanfɛlan hakɛ 28 sɛbɛnw
3.6 rows by 7.7 sɛbɛnfura min ka bon
So sanfɛlan-minɛnw (gilasinɛ, rubɛroyidi ...) 41 mɛtɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw
Ruberoid (Ruberoid) ye 3 rolls (wuluwuluw) ye (mɛtɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen 15 ye rollo kelen na) walima glasinɛ 3 rolls (wuluwuluw) ye (mɛtɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen 20 ye rollo kelen na)
Ka da ɲɔgɔn kan 10%

Walasa ka jatebɔ kɛ ka ɲɛ, i ka dɛmɛ kalan!


© www.zhitov.ru