Hakɛw ka kɛɲɛ ni so sanfɛla tilancɛ kelen ye.
Hakɛw ka kɛɲɛ ni so sanfɛla tilancɛ kelen ye.

Donan fɔlɔw
Rafter ka bonya 150 mm
Rafter (rafter) ka bonya 50 mm
So kunba bɛ wuli 500 mm
So belebeleba bonya kogow kɛrɛfɛ 6000 mm
Janya k’a ta so sanfɛla la ka taa a bila jirisunba la 3000 mm
So kunba janya (skate (skate) ye) 6200 mm

So kunba bonya
So sanfɛla sanfɛla janya 4950 mm
Kanpaɲi bonya (skate (skate) ye) 6200 mm
So sanfɛla yɔrɔba 30.69 (61.38) mɛtɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw

Rafter janya 4950 mm
Rafters hakɛ 11 (22)
Volume de matériels de rafter 0.41 (0.82) mɛtɛrɛ kubik
Batɛmu pankurunw sinsinni hakɛ 25 (50)
Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, pankurunw hakɛ min bɛ kɛsu kɔnɔ 0.58 (1.16) mɛtɛrɛ kubik walima 26 (52) pieces by 6 mɛtɛrɛw ye
So sanfɛlanba ka so sanfɛlan hakɛ 36 sɛbɛnw
2.5 rows by 7 sɛbɛnfura bonya tilancɛ kelen-kelen bɛɛ kama
So sanfɛlan-minɛnw (gilasinɛ, rubɛroyidi ...) 62 mɛtɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw
Ruberoid (Ruberoid) ye 5 rolls (wuluwuluw) ye (mɛtɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen 15 ye rollo kelen na) walima glasinɛ 4 rolls (wuluwuluw) ye (mɛtɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen 20 ye rollo kelen na)
Ka da ɲɔgɔn kan 10%

Walasa ka jatebɔ kɛ ka ɲɛ, i ka dɛmɛ kalan!


© www.zhitov.ru