3DTabali yɔrɔ: 24 m2
Bɛton hakɛ wajibiyalen don ka ɲɛsin jusigilan ma: 9.6 m3

Formulaire yɔrɔ: 8 mɛtɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw, ye kɛrɛfɛyɔrɔw yɔrɔ ye
Ni foroko dilanni pankurun janya ye 25 0.2 m3
walima 13.33 pankurunw janya 6000 milimɛtɛrɛ ye ani jayan 100 milimɛtɛrɛ ye

Musakaw

Siman bɔrɔw 50 kg

Siman foroko hakɛ wajibiyalen 67.2 (3360 kg)
siman musaka 13440

cɛncɛn 8400 kg
cɛncɛn musaka 2520

bɔgɔbɔgɔ 12096 kg
bɔgɔbɔgɔ musaka 4838.4

yiri musaka 1100

Fitiniw hakɛ 380 m
Rebar girinya 337.2 kg
jiribolo minnu bɛ ɲɔgɔn kan 11
jiribolo jɔlenw 31
Barikadon musaka 6069.57

Kasabi: 27967.97


© www.zhitov.ru