ขนาดที่จอด 11.25 ares หรือ 1125 m2
ปริมณฑลรวมของเว็บไซต์ 135.41 M
เสาจำนวนที่ด้านบน 9
จำนวนคอลัมน์ที่ด้านขวา 11
จำนวนเสาที่ด้านล่าง 8 (ความยาวขา 30.41 เมตรโดยคำนึงถึงประตู - 26.41 M)
เสาจำนวนที่อยู่ด้านซ้าย 12
โพสต์คอร์เนอร์ - 4 คอลัมน์
จำนวนการตอบ: 44 (รวมทั้งเสาสำหรับประตู)
ระยะห่างระหว่างข้อความ:
ทางด้านบน 3 M
ที่ด้านขวา 2.92 M
ที่ด้านล่าง 3.38 M
ทางด้านซ้าย 3.08 M

ค่าใช้จ่ายของเสา 17600

รวม: 17600© www.zhitov.ru